Prof. dr Tomislav Ranđelović

specijalista opšte i digestivne hirurgije

Radno iskustvo

Prof. dr Tomislav Ranđelović je rođen 13 juna 1953. godine u Vlasini Ridu kod Surdulice, Srbija. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu. Prvo lekarsko iskustvo stekao je radom u DZ u Crnoj Travi, gde je obavljao posao direktora do oktobra 1980. godine, kada je započeo specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu. Specijalisticki ispit iz Opste hirurgije polozio je 29. juna 1984. godine, sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1984. godine je stalno zaposlen u Centru za hirurgiju jednjaka i želuca, na Prvoj hirurskoj klinici KCS u Beogradu.

Od 1995. godine obavlja funkciju načelnika V-og kliničkog odeljenja, sve do jula 1999. godine kada prelaskom u KBC “Bezanijska Kosa” preuzima funkciju Upravnika Hirurške klinike. Od februara 2001. godine je na funkciji generalnog direktora KBC “Bezanijska Kosa” do juna 2004. godine. Rukovodilac je Nastavne baze KBC “Bezanijska Kosa” na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu do 2016. Godine, kada preuzima funkciju Direktora Klinike za hirurgiju u Centru za zbrinjavanje urgentnih stanja KCS. Od 2018. do 2020. nastavlja sa stručnim radom na mestu načelnika IV kliničkog odeljenja Klinike za hirurgiju u Centru za zbrinjavanje urgentnih stanja KCS do penzionisanja u oktobru 2020. godine.

Magisterijum i doktorska disertacija

Magistarske studije iz Digestivne hirurgije upisao je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i 7. juna 1988. godine je odbranio magistarski rad pod naslovom: “Distribucija limfogenih metastaza kod karcinoma kardije” uz mentorsku superviziju Prof. dr Zorana Gerzića i komentora Prof. dr Ane Laban. Uža naučna oblast digestivni sistem.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uloga i znacaj limfadenektomije u hirurskom lecenju karcinoma kardije” odbranio je 16. juna 1993. godine odličnim uspehom pred komisijom: Prof. dr Zoran Gerzić, Prof. dr Ana Laban i Prof. dr. Milos Popović.

Izbori u zvanja

Za asistenta na Katedri hirurgije izabran je januara 1990, a reizabran 1993. godine. U zvanje docenta na Katedri hirurgije izabran je oktobra 1996. godine. U zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta izabran je 29. septembra 2001. godine, i ponovo biran u isto zvanje 2006. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) izabran je 2009. godine.

Počasna zvanja

U toku 2006. godine izabran je za doživotnog počasnog profesora Moskovskog Naučno-Istraživackog Kliničkog Instituta “Vladimirski”(MONIKI) u Moskvi.

Februara 2005. godine je izabran za profesora po pozivu na Medicinskom fakultetu u Nišu, za užu naučnu oblast Hirurgija sa ratnom hirurgijom-Opšta hirurgija.

2013. godine je izabran za člana Medicinske Naučne Akademije (MNA) Srpskog Lekarskog Društva.

Usavršavanja

U toku 1990. godine je, kao stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije, proveo 45 dana na strucnom usavršavanju u referentnom Centru za hirurgiju jednjaka (Clinica Chirurgica Prima, Padova, Italija) i laboratoriji za fiziopatologiju jednjaka pri istoj Klinici, pod rukovodstvom prof. dr Alberta Perakije i Romea Bardinija. U toku 1997 godine, kao dobitnik stipendije International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE), boravio je 4.5 meseca na stručnom usavršavanju u Japanu u prestižnoj japanskoj bolnici (Toranomon Hospital) u Tokiju kod prof. Hiroshi Akyame i prof. Masahiko Tsurumaru-a. Marta 2000. godine bio je na studijskom boravku u trajanju od mesec dana na Rush Univerzitetu St. Lukes Presbiterian Hospital, i nedelju dana na North Western Hospital u Cikagu (USA), kao i kod prof. Aleksandera Doolasa i prof. Donahua na Cook County Hospitalu (Chicago, USA).

Članstva

Prof. dr Tomislav Ranđelović je član više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruzenja. U domaćim profesionalnim udruženjima, član je Udruženja hirurga Jugoslavije (UHJ), Srpskog lekarskog drustva (SLD), Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, Jugoslovenskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (JUEH), član upravnog odbora Sekcije grudnih hirurga Srpskog lekarskog dručtva, i član Lekarske komore Srbije.

Od međunarodnih udruženja član je: International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE, ib:1116), clan je Collegium Internationale Chirurgiae Digestive (CICD), European Digestive Surgery (EDS), i World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus (OESO), International College of Surgeons (ICS), počasni je član Udruženja hirurga Republike Srpske i član IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologistrs and Oncologists). Bio je član uređivackog odbora biblioteke “Disertatio” pri zadužbini Andrejević, i član Izdavačkog saveta Medicinskog podmlatka.

Pored aktivnog bavljenja ekstenzivnom hirurgijom objavio je preko 300 naučnih i stručnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima, autor je priređene monografije o raku želuca, autor je i koautor u 10 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Učestvovao je na brojnim stručnim i naučnim inostranim i domaćim skupovima kao predavač po pozivu.

Strani jezici

  • Engleski jezik

  • Ruski jezik