opšti hirurg, herniolog

Dr Andrija Antić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. godine.

Specijalista je opšte hirurgije.

Stručno se usavršavao u Francuskoj iz oblasti hepatobilijarne hirurgije.

Stalno je zaposlen na I hirurškoj klinici pri Kliničkom Centru Srbije, gde se bavi herniologijom. Uveo je nove moderne tehnike u standardne metode hirurškog lečenja u našoj zemlji.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

• Minimalno invanzivno hirurško lečenje preponskih kila
• Minimalno invanzivno hirurško lečenje femoralnih kila
• Minimalno invanzivno hirurško lečenje umbilikalnih (pupčanih) kila
• Minimalno invanzivno hirurško lečenje epigastričnih kila
• Minimalno invanzivno hirurško lečenje postoperativnih incizionih kila

Dr Antić je doktorirao 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde trenutno radi kao docent na katedri hirurgije. Bio je mentor za izradu, i član komisije za odbranu diplomskih radova.
Autor je ili koautor u 26 stručnih i naučnih radova u devet publikacija u časopisima sa JCR liste i četiri rada citirana u Medline-u. Redovno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima.

Autor jednog poglavlja u udžbeniku.

Dr Antić govori engleski jezik.

Nazad