dečiji fizijatar


Profesorka Ćirović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. godine.
Specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije sa supspecijalizacijom iz dečije fizijatrije.
Stručno se usavršavala u Japanu, Danskoj, Austriji i Češkoj. 

Radila je u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, gde je od 2006. godine šef Odeljenja fizijatrije. Zamenik je šefa Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu i član Republičke stručne komisije za medicinsku rehabilitaciju. Radila je u Domu zdravlja „Clinicanova” kao konsultant.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • fizijatrijsko lečenje dece: urođene anomalije koštano-zglobnog sistema, deformiteti vrata, kičme, stopala
  • ortopedsko-traumatološku rehabilitaciju
  • rehabilitaciju kod akutnih i hroničnih pedijatrijskih oboljenja
  • urodinamska ispitivanja kod dece sa disfunkcionalnim mokrenjem i enurezom
  • rehabilitaciju bolesnika u jedinicama intenzivne nege

Profesorka Ćirović je član Evropskog udruženja pedijatrijskih hirurga (EPSA), Evropskog udruženja za kičmenu moždinu (ESCIF), Evropske asocijacije za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR) i Evropskog udruženja kardiologa (ESC).

Kao autor ili koautor publikovala je preko 190 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.

Kao predavač učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima.

Profesorka Ćirović govori engleski jezik.

Nazad