O kilama

Kila, hernia ili bruh je vidljivo i opipljivo ispupčenje u predelu prednjeg trbušnog zida, koje nastaje kao posledica prolaska trbušnih (intraabdominalnih) organa kroz slabe tačke zida. Predstavlja jedno od najčešćih obolenja kod nas i u svetu. Vrlo je teško odrediti ukupan broj pacijenata sa kilama. U SAD-u se godišnje izvede oko 150000 operacija kila, a od toga najveći broj, oko 60% čine operacije preponske kile, dok ostatak operacija otpada na rešavanje umbilikalne, epigastrične i postoperativne (postincitione, ventralne) kile. Učestalost kila zavisi od starosne dobi i pola pacijenata. Preponske kile su kod muškaraca tri puta češće, a postoperativne kile su dva puta češće kod žena i to preko 40 godina starosti.

U većini slučajeva, osim kozmetičkog hendikepa, kila se manifestuje i bolom na mestu javljanja, a posebno pri određenim fizičkim aktivnostima koje iziskuju napor poput ustajanja iz kreveta, penjanja uz stepenice, trčanja, podizanja i nošenja tereta i sl. Zbog bola pacijent se udaljava od uobičajenih poslova i povlači se iz normalnih socijalnih situacija, te zbog toga kila ima važan socio-ekonoski značaj.

Najopasnija komplikacija predstavlja uklještenje kile, što može dovesti do prekida cirkulacije u uklještenom organu, te kao takvo životno ugrožava pacijenta i predstavlja akutno hirurško stanje koje zahteva hitan, neodložan tretman.

Vrste kila

 • Ingvinalna (preponska) kila - manifestuje se kao izbočenje u preponi. Predstavlja najčešći tip koji čini oko 65% svih trbušnih kila. Zastupljenija je kod muškaraca.

 • Femoralna (butna) kila - manifestuje se kao izbočenje u gornjem delu butine sa unutrašnje strane. Za razliku od preponske, češće se javlja kod žena i ima veći rizik od komplikacija nego preponska kila.

 • Umbilikalna (pupčana) kila - manifestuje se kao izbočenje u predelu pupka. Nešto je češća kod žena, a direktni povod je trudnoća i porođaj zbog povećanog opterećenja u ovom području.

 • Epigastrična kila - manifestuje se kao izbočenje u srednjoj liniji iznad pupka.

 • Postoperativna (ventralna, postinciziona, inciziona) kila - menifestuje se kao izbočenje u predelu ožiljka od prethodnog operativnog zahvata.

Faktori rizika

Metabolički poremećaji - Još je Keith 1924.god. tvrdio da patološke promene u vezivnom tkivu trbušnog zida mogu dovesti do pojave kile, ali u to vreme njegov stav nije ozbiljno shvaćen. Epidemiološki podaci pokazuju povećanu prevalencu ingvinalnih kila kod nekih bolesnika koji su pokazivali poremećaj u stvaranju vezivnog tkiva (poremećaj u osteogenezi, cutis laxa, Ehlers-Danlos syndrome, i Marfanov sindrom). Opisana je češća pojava ingvinalne kile kod dece sa urodjenim iščašenjem kuka, kod kojih dolazi do poremecaja u sintezi kolagena koji učestvuje u procesu normalnog ožiljavanja rane.

Pušenje - Pušači u odnosu na nepušače dva puta češće razvijaju preponske i četiri puta češće incizione kile. Toksini dima cigarete mogu izazvati destrukciju kolagena povećanjem proteaza u perifernoj cirkulaciji. Dejstvo toksina dima cigarete s jedne strane oštećuje fibroblaste i smanjuje sintezu kolagena, a sa druge strane povećavaja kolagenolizu svojim efektom na inhibitore.

Gojaznost - Gojaznost predstavlja prediktor za nastanak primarnih i recidivantnih incizionih kila (bolesnici sa BMI > 30 imaju 3 češće incizione kile). Gojazni bolesnici imaju češće infekciju rane. Masno tkivo ne drzi šav, posebno zbog enormne tenzije koju prouzrukuje intraabdominalno i ekstraabdominalno masno tkivo. Povećana je tenzija na mestu šava što može dovesti do presećanja ionako slabog tkiva prožetog mašću. Gojazni bolesnici imaju visoku stopu postoperativnih komplikacija, kao što su paralitički ileus, atelektaza, pneumonija i duboka venska tromboza što povećava incidencu incizionih kila.

Opšte stanje - Faktori koji imaju negativno delovanje na produkciju kolagena i zarastanje rane mogu uticati na pojavu incizione kile. To su: malnutricija, anemija, hipoproteinemija (posebno hipoalbuminemija), avitaminoza (vitamin C), žutica, dijabetes (5 puta veći rizik za razvoj incizione kile zbog dejstva na inflamatornu fazu zarastanja). Postoperativne komplikacije povećavaju incidencu incizionih kila, posebno prolongirani paralitički ileus i intestinalna opstrukcija. Ovo je povezano sa abdominalnom distenzijom koja dovodi do enormne tenzije na suturnu liniju sa nekrozom i odvajanjem šavnih linija.

Postojanje abdominalne aneurizme – smatra se da se oslabađa proteaza iz zida krvnog suda koja dovodi do razlaganja kolegena koji učestvuje u stvaranju ožiljka. Pacijenti sa aneurizmom abdominalne aorte imaju dva puta česće preponsku kilu.

O postoperativnim kilama

Postoperativna (ventralna, postinciziona, inciziona) kila se definiše kao komplikacija prethodnog operativnog zahvata i predstavlja vidljivo i palpabilno ispupčenje u stojećem položaju u predelu ožiljka. Svaka ranija operacija može dovesti do pojave incizione kile u predelu ožiljka, bilo da je u pitanju velika abdominalna operacija (digestivna ili vaskularna hirurgija), ili mala poput apendektomije, eksplorativne laparotomije i dr. Iako se mogu javiti u regiji bilo kog ožiljka i znatno varirati u veličini, najčešće su u regiji onog lokalizovanog u srednjoj liniji, kada su znatno kompleknije i praćene većom stopom recidiva. Posebnu sklonost ka razvijanju kila imaju dijabetičari i osobe sa prisutnim, prethodno navedenim faktorima.

Velika inciziona kila nije prost defekt abdominalnog zida koji treba biti zatvoren, već je to sistemska bolest ("eventraciona bolest"), i ovi pacijenti zahtevaju pažljivu procenu i preoperativnu pripremu. Rives i saradnici istakli su da velike incizione kile često prouzrokuju poremećaje:

 • respiratornog sistema - kod velikih postoperativnih kila zbog deficijencije muskuloaponeurotičnog dela prednjeg trbušnog zida kao potpore i stabilnosti telu dolazi do pada intraabdominalnog pritiska koji sada neadekvatno utiče na normalnu funkciju i pokretljivost dijafragme ( precage ) što se manifestuje neadekvatnom plučnom funkcijom a klnički se to manifestuje otežanim disanjem u vidu dispneje i tahipneje.

 • vaskularnog sistema - Zbog pada intraabdominalnog pritiska dolazi do nestabilnosti zidova krvnih sudova pre svega vena kod kojih dolazi do kolabiranja i otežanog oticanja krvi iz venskog sistema ka srcu što se manifestuje otokom i znacima upala vena.

 • visceralnog sistema - Zbog otoka dolazi do poremećaja u pasazi creva što se manifestuje subokluzijom.

 • mišićnog i statičkog sistema - kao posledica nedostatka potpore prednjeg trbušnog zida dolazi do pomeranja kičme put napred u vidu lordoze a klinički se to manifestuje bolom u kičmi.

 • kožne promene u regiji kile.

Lečenje incizionih kila je isključivo operativno. Smatra se da je prisustvo incizione kile indikacija za operaciju zbog mogućeg uklještenja (inkarceracija i strangulacija) i daljeg nepovoljnog ishoda. Svaka peta strangulirana ventralna kila (20%) zahteva crevnu resekciju što bitno povećava morbiditet i mortalitet bolesnika. Samo bolesnici sa izraženim komorbiditetom koji predstavlja kontraindikaciju za operativno lečenje se ne operišu.

Naši eksperti

Doc. dr Andrija Antić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dejan Stevanović

specijalista opšte hirurgije

dr Goran Vasić

specijalista opšte hirurgije

dr Srđan Radibratović

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Nebojša Stanković

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik usluga

 • Specijalistički pregledi i dijagnostika
 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste, do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora, do 15 dana

  6.000,00

 • 5.800,00

 • 6.400,00

 • Hirurgija ingvinalne i femoralne kile
 • Operacija ingvinalne kile - jednostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  operacija preponske kile

  180.000,00

 • Operacija ingvinalne kile - jednostrano

  operacija preponske kile

  150.000,00

 • Operacija ingvinalne kile - obostrano

  operacija preponske kile

  225.000,00

 • Operacija recidivantne ingvinalne kile

  operacija preponske kile

  300.000,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile

  operacija preponske kile

  230.000,00

 • Operacija uklještene ingvinalne kile sa resekcijom creva

  operacija preponske kile

  500.000,00

 • Operacija femoralne kile - jednostrano

  operacija butne kile

  150.000,00

 • Operacija femoralne kile - obostrano

  operacija butne kile

  225.000,00

 • Navedene cene se odnose samo na operativni zahvat. Molimo da za informacije o ostalim troškovima lečenja pozovete naš Call Centar na 011 71 51 777.
 • Operacija umbilikalne i ventralne kile
 • Operacija umbilikalne kile

  150.000,00

 • Operacija ventralne kile

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  300.000,00

 • Operacija kile prednjeg trbušnog zida

  220.000,00

 • Operacija velike ventralne kile

  400.000,00

 • Operacija recidivantne ventralne kile

  500.000,00

 • Navedene cene se odnose samo na operativni zahvat. Molimo da za informacije o ostalim troškovima lečenja pozovete naš Call Centar na 011 71 51 777.