Biografija

Radno iskustvo

Prof. dr Nikica Grubor rođen je u Drvaru. Medicinski fakultet završio je na Univerzitetu u Sarajevu, a specijalizirao Opštu hirurgiju na Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, sa odličnim uspehom položio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zaposlen je na Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu, i kao profesor na Katedri predmeta Hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Pored hepato-bilio-pankreatične za koju je usko specijalizovan i kolorektalne hirurgije, rutinski izvodi laparoskopske operacije kao i klasične operacije u trbušnoj duplji.

Angažovan je dominantno u hirurgiji pankreasa, kao i najkomplikovanijoj hirurškoj problematici iz oblasti jetre i žučnih puteva. Uradio je poslednjih deset godina najveći broj rekonstruktivnih zahvata na žučnim vodovima u Srbiji i celom regionu, nakon jatrogenih povreda (najčešće nakon laparoskopske i klasične holecistektomije). Zajedno sa profesorom Čolovićem, ima najveću svetsku seriju rekonstrukcija segmentnih i sektorskih žučnih vodova. Veliki broj operacija odnosio se i na rešavanje raznih teških komplikacija koje su nastale tokom i nakon operacija koje su izvedene u drugim hirurškim ustanovama.

Stalno se usavršava u hepatobiliopankreratičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji. Usavršavao se na Univerzitetskoj klinici u Heidelbergu (Nemačka), na Klinici za opštu i transplantacionu hirurgiju u Padovi (Italija), na Univerzitetskoj Klinici Vall d'Hebron u Barseloni (Španija), na Univerzitetskoj Klinici Beaujon u Parizu (Francuska) i na Klinici za opštu i transplantacionu hirurgiju pri KBC Ljubljana (Slovenija).

Magisterijum i doktorska disertacija

Magistarske studije, na smeru Hirurška anatomija, takođe je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu pod naslovom "Presakralne ciste i tumori, etiologija, dijagnostika i hirurški tretman", odbranio je 10. jula 2000. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju iz uže naučne oblasti Hirurgija, pod nazivom "Evaluacija hirurške metode ablacije tumora kao optimalnog načina lečenja bilijarnih mucinoznih cistadenoma jetre", odbranio je decembra 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Izbori u zvanja

Univerzitetsko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom stekao je jula meseca 2007. godine odlukom Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, a reizabran je u isto zvanje aprila 2010. godine. Univerzitetsko zvanje docenta stekao je oktobra 2014. godine. Trenutno je zaposlen kao profesor na Katedri predmeta Hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Strani jezici

  • Engleski jezik