Prim. dr Olivera Ilić Stojanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

subspecijalista reumatologije

Prim. Dr sci. med. Olivera Ilić Stojanović se bavi kompleksnim pregledima muskuloskeletnog sistema. U Aurori radi UZ dijagnostiku zglobova i davanje intraartikularnih infiltracija (glikokortikoidi, hialuronati, i dr ) pod kontrolom UZ, kao i periartikularnih paravertebralnih infiltracija.

Posebno bi izdvojili uspešno lečenje Triger fingera (šklјocajućeg prsta ) i karpalnog kanala kompleksnom primenom originalne metode niskoenergetske laseroterapije i infiltracijom glikokortikoida.

Obrazovanje

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9.00. U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom „Poremećaji ventilacije pluća i rezultati rehabilitacije respiratornog sistema u pacijenata obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa" iz Reumatologije ( mentor: Prof. dr Dušan Vukotić) odbranila je 1991. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz „Fizikalne medicine i rehabilitacije“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu položila je 1992 sa odličnim uspehom.

Od 1993. do 2000. godine radila je u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi.

Kontinuirano usavršavanje iz laseroterapije sticala je na Vojnomedicinskoj akademiji I.M.Mandreka, odelјenja za laseroterapiju i medicinu u vanrednim stanjima u Moskvi kod Prof. V. Ilarionova, i u Državnom centru za laseroterapiju u Moskvi, u periodu između 1993 i 1995 godine.

Vodila je naučni projekat koje je odobrilo Ministarstvo zdravlјa Ruske federacije u Moskvi i odbranila doktorsku disertaciju "Patofiziološka osnovanost i efekat infracrvene impulsne terapije laserom u bolesnika obolelih od reumatoidnog artritisa" (mentor: akademik Prof. Evgenij Nasonov), juna 2000. godine u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka u Moskvi.

Doktorska disertacija je nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Osnovni zaklјučci i praktična primena disertacije uklјučeni su u program predavanja, seminarskih i praktičnih vežbi na Katedri za reumatologiju Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova, Ruskog naučnog centra za rehabilitaciju i balneoklimatologiju i Državnog naučnog centra za lasersku medicinu Ministarstva zdravlјa Ruske federacije.

Nosilac je međunarodnog patenta, Saveznog zavoda za patente Ruske Federacije za originalnu metodu terapije laserom bolesnika sa reumatoidnim artrtitisom (RU №.2144397).

Zvanje primarijusa stekla je 2006. godine.

vanje specijaliste reumatologa stekla je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Naučno-pedagoška zvanja

Tokom rada u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi ( od 1993. do 2000 .godine) bila je Prvi inostrani lekar koja je primlјena u zvanje asistenta na Katedri za reumatologiju, Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova (u izbornom periodu 1996-2001) i Stariji nauči saradnik u institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi. (za period 1995-2000. godine).

Odlukom Ministarstva za Nauku i tehnološki razvoj od 14. 04. 2010. godine je izabrana, a 25.01.2017. reizabrana u naučno zvanje „naučnog saradnika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Fizikalna medicina i rehabiltacija.

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović NS, je mentor Medicinskog fakulteta u Beogradu za specijaliste iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije.

Radno iskustvo

U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986 -1993. godine, a zatim od 2000 godine je i dalјe u istoj instituciji.

U periodu od 1993-2000 godine je radila u Institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi i kao specijalista reumatolog i kao fizijatar.

Rukovodeće funkcije i članstvo u organima

Osnivač je i član borda Nacionalnog multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA) od 2002. godine, gde redovno učestvuje kao predavač po pozivu na nacionalnim i međunarodnim kongresima.

Član je izvršnog odbora borda Evopske medicinske laserske asocijacije (European Medical Laser Association - EMLA) i predsednik Srpskog ogranka EMLA.

Član nadzornog odbora Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

U više navrta je bila Član organizacionih odbora Nacionalnih kongresa Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije, i član uređivačkog odbora specijalnih izdanja nacionalnog časopisa Balneoklimatologija.

Pomoćnik direktora za naučno istraživački rad i stručnu edukaciju u Institutu za rehabilitaciju - Beograd.

Reference / Članstva / Radovi

Autor je ili koautor oko 200 radova publikovanih u nacionalnim i međunarodnim časopisima sa recenzijama, monografiju nacionalnog i međunarodnog značaja i dva udžbenika (u preko 50% radova prvi autor). Recenzent je istaknutog međunarodnog časopisa M22 kategorije za oblast osteoporoze, fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije.

Sertifikovana je 2010. i resertifikovana 2020. godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od borda Evropske unije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Član je Srpskog lekarskog društva-SLD (od 1997).

Član je Mediteranskog foruma fizikalne medicine i rehabilitacije (MFPRM). Član je Internacionalnog (ISPRM) i Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Član je udrženja reumatologa Srbije (URES).

Usavršavanja - kursevi iz Dijagnostike i tumačenja nalaza osteodenzitometrije IOF (International Osteoporotic Foundation) Osteoporosis - Diagnosis Course with Densitometry Certification završavala je 2007, ISCD Body Composition & VFA Courses 2011. i 2016. godine.

Međunarodni kurs za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) završila je 2010 godine, posle obuke na Institutu za Reumatologiju u Beogradu.

2012 godine je završila viši nivo Međunarodnog kursa za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), stručno akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (EULAR).

Strani jezici

  • Engleski jezik