Biografija

Prim. Dr sci. med. Olivera Ilić Stojanović se bavi kompleksnim pregledima i dijagnostikom muskuloskeletnog sistema. U Aurori između ostalog obavlja ultrazvučnu dijagnostiku zglobova i periartikularnih struktura (mekotkivnih promena) kao i aplikaciju intraartikularnih, periartikularnih i paravertebralnih lekova (glikokortikoidi, hialuronati, i dr) pod kontrolom ultrazvuka.

Obzirom da nehirurški načini lečenja Triger fingera (šklјocajućeg prsta) i karpalnog kanala često budu neefikasni Posebno bi izdvojili uspešno lečenje ovih promena kompleksnom primenom originalne metode niskoenergetske laseroterapije i infiltracijom glikokortikoida.

Obrazovanje

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9.00. U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom „Poremećaji ventilacije pluća i rezultati rehabilitacije respiratornog sistema u pacijenata obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa" iz Reumatologije (mentor: Prof. dr Dušan Vukotić) odbranila je 1991. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz "Fizikalne medicine i rehabilitacije" na Medicinskom fakultetu u Beogradu položila je 1992 sa odličnim uspehom.

Od 1993. do 2000. godine radila je u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi.

Kontinuirano usavršavanje iz laseroterapije sticala je na Vojnomedicinskoj akademiji I.M.Mandreka, odelјenja za laseroterapiju i medicinu u vanrednim stanjima u Moskvi kod Prof. V. Ilarionova, i u Državnom centru za laseroterapiju u Moskvi, u periodu između 1993 i 1995 godine.

Vodila je naučni projekat koje je odobrilo Ministarstvo zdravlјa Ruske federacije u Moskvi i odbranila doktorsku disertaciju "Patofiziološka osnovanost i efekat infracrvene impulsne terapije laserom u bolesnika obolelih od reumatoidnog artritisa" (mentor: akademik Prof. Evgenij Nasonov), juna 2000. godine u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka u Moskvi.

Doktorska disertacija je nostrifikovana na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.

Osnovni zaklјučci i praktična primena disertacije uklјučeni su u program predavanja, seminarskih i praktičnih vežbi na Katedri za reumatologiju Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova, Ruskog naučnog centra za rehabilitaciju i balneoklimatologiju i Državnog naučnog centra za lasersku medicinu Ministarstva zdravlјa Ruske federacije.

Nosilac je međunarodnog patenta, Saveznog zavoda za patente Ruske Federacije za originalnu metodu terapije laserom bolesnika sa reumatoidnim artrtitisom (RU No. 2144397).

Zvanje primarijusa stekla je 2006. godine.

Zvanje specijaliste reumatologa stekla je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Naučno-pedagoška zvanja

Tokom rada u Institutu za reumatologiju Ruske akademije medicinskih nauka (RAMN) u Moskvi ( od 1993. do 2000 .godine) bila je Prvi inostrani lekar koja je primlјena u zvanje asistenta na Katedri za reumatologiju, Prvog moskovskog medicinskog fakulteta I. M. Sečenova (u izbornom periodu 1996-2001) i Stariji nauči saradnik u institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi. (za period 1995-2000. godine).

Odlukom Ministarstva za Nauku i tehnološki razvoj od 14. 04. 2010. godine je izabrana, a 25.01.2017. reizabrana u naučno zvanje „naučnog saradnika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Fizikalna medicina i rehabiltacija.

Prim. Dr sc. med. Olivera Ilić Stojanović NS, je mentor Medicinskog fakulteta u Beogradu za specijaliste iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije.

Radno iskustvo

U Institutu za rehabilitaciju – Beograd radi od 1986 -1993. godine, a zatim od 2000 godine je i dalјe u istoj instituciji.

U periodu od 1993-2000 godine je radila u Institutu za Reumatologiju RAMN u Moskvi i kao specijalista reumatolog i kao fizijatar.

Rukovodeće funkcije i članstvo u organima

Osnivač je i član borda Nacionalnog multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA) od 2002. godine, gde redovno učestvuje kao predavač po pozivu na nacionalnim i međunarodnim kongresima.

Član je izvršnog odbora borda Evopske medicinske laserske asocijacije (European Medical Laser Association - EMLA) i predsednik Srpskog ogranka EMLA.

Član nadzornog odbora Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

U više navrta je bila Član organizacionih odbora Nacionalnih kongresa Fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije, i član uređivačkog odbora specijalnih izdanja nacionalnog časopisa Balneoklimatologija.

Pomoćnik direktora za naučno istraživački rad i stručnu edukaciju u Institutu za rehabilitaciju - Beograd.

Članstva, usavršavanja i radovi

Autor je ili koautor oko 200 radova publikovanih u nacionalnim i međunarodnim časopisima sa recenzijama, monografiju nacionalnog i međunarodnog značaja i dva udžbenika (u preko 50% radova prvi autor). Recenzent je istaknutog međunarodnog časopisa M22 kategorije za oblast osteoporoze, fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije.

Sertifikovana je 2010. i resertifikovana 2020. godine kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od borda Evropske unije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Član je Srpskog lekarskog društva-SLD (od 1997).

Član je Mediteranskog foruma fizikalne medicine i rehabilitacije (MFPRM). Član je Internacionalnog (ISPRM) i Srpskog udruženja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Član je udrženja reumatologa Srbije (URES).

Usavršavanja - kursevi iz Dijagnostike i tumačenja nalaza osteodenzitometrije IOF (International Osteoporotic Foundation) Osteoporosis - Diagnosis Course with Densitometry Certification završavala je 2007, ISCD Body Composition & VFA Courses 2011. i 2016. godine.

Međunarodni kurs za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) završila je 2010 godine, posle obuke na Institutu za Reumatologiju u Beogradu.

2012 godine je završila viši nivo Međunarodnog kursa za primenu Muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (MSUS), stručno akreditovan kod Evropskog udruženja Reumatologa (EULAR).

Strani jezici

  • Engleski jezik

  • Ruski jezik